උපදේශකත්වය

සුනිල් හෙට්ටිආරච්චි.

විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

අධීක්ෂණය

කේ ආර් පද්මප්‍රිය

අධ්‍යක්ෂ (සංවිධාන හා සංවර්ධන)

සුරංග රණසිංහ

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු තාක්ෂණ)

බුද්ධික අමල් ජයතිස්ස

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

සංස්කරණය

බුද්ධික සමන් ගුණවර්ධන

විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරී

ලිපි රචනය හා පරිඝණක අක්ෂර සංයෝජනය

ජයනි සුරියබණ්ඩාර

(කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය)

උමෝධා උදාරි වීරසිංහ

(කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය)

චිත්‍ර

අමිල නිශාන්ත

විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරී

පිටු නිර්මාණය

හිරාන් ඩයස්

(සංවර්ධන නිලධාරී)

චන්දිමාල් වනසූරිය

(කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය)

ජනිත් ආනන්දගොඩ

(පුහුණු නිලධාරී, විජය ග්‍රැෆික්ස්)

වෙබ් අඩවි නිර්මාණය

ලක්ෂාන් මධුසංක

(පුහුණු නිලධාරී, තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය)


ඔබේ නිර්මාණ, ශාස්ත්‍රීය ලිපි එවන්න අපට..... media@pensions.gov.lk